Järjestöt mukana muutoksessa

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt Suomen itsenäisyyden 100 -vuotisjuhlan kunniaksi kolme uutta avustusohjelmaa. Näistä yksi on Järjestö 2.0: mukana muutoksessa – avustusohjelma yhdenvertaisuuteen digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

SOTE- ja maakuntauudistuksen myötä kunnille tulee uudenlainen rooli ja maakunnista tulee kentälle uusi vahva toimija. Tämä rakenteellinen uudistus koskettaa koko järjestökenttää, mutta erityisesti sosiaali- ja terveysyhdistyksiä.

Järjestöjen toimintaympäristöä muuttavat myös digitalisaatio, ikääntyminen, monikulttuuristuminen ja eriarvoistuminen. Järjestöjen kannalta tämä tarkoittaa osallistumisen muotojen muutosta.

Järjestö 2.0: mukana muutoksessa

  • vahvistetaan järjestöjen roolin ja toimijaverkostojen muodostumista sote- ja maakuntauudistuksessa sekä maakuntien ja kuntien sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön tukena
  • tuetaan kansalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua ja toimia osana nykypäivän tietoyhteiskuntaa

Järjestö 2.0-kokonaisuuteen kuuluu:

  • 17 maakunnallista hanketta
  • Seitsemän digitalisaatiota tukevaa hanketta
  • Valtakunnallinen koordinaatiohanke (SOSTE)

 

Organisationer med i förändringen

Social- och hälsovårdsministeriet har lanserat tre nya stödprogram för att fira 100-årjubileet för Finlands självständighet. En av dessa är Organisation 2.0: med i förändring – ett understött jämställdhetsprogram i en digitaliserande miljö.

Med SOTE och regionreformen kommer kommunerna att få en ny roll och regionerna blir en ny stark aktör på fältet. Denna strukturreform påverkar hela organisationsfältet, men särskilt social- och hälsoföreningar.

Digitalisering, åldrande, multikulturalism och ojämlikhet förändrar också organisationernas verksamhetsmiljö. För organisationerna innebär detta en förändring av formerna för deltagande.

Organisation 2.0: med i förändring

  • stärka rollen för organisationer och bildning av aktörsnätverk i SOTE och regionala reformer och för att främja social välmående och hälsa i provinser och kommuner
  • främja lika möjligheter för medborgare att delta och spela sin roll i dagens informationssamhälle

Organisation 2.0 inkluderar:

  • 17 regionala projekt
  • Sju digitaliseringsprojekt
  • Nationellt koordinationsporjekt (SOSTE)

 


Muokattu viimeksi: 12.03.2020